Bielsko-Biała, dnia 25 lipca 2017 r.

ZSGiH- K/26/1/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Wyspiańskiego 5,  43-300 Bielsko-Biała – sekretariat
Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
CPV:
15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15800000-6 – Różne produkty spożywcze
15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 – Produkty mleczarskie
15331170-9 – Warzywa mrożone
15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone
15332100-5 – Przetworzone owoce
03142500-3 – Jaja
15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze
 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.09.2017 – 31.12.2017.
 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.
 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).
12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

 Nie pobiera się wadium.
 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2017 r. do godz. 9.00
na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 Termin związania ofertą – 30 dni.
 Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2017 r.

 

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 1A, …- 1h
​ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
​ZAŁĄCZNIK 4
​ZAŁĄCZNIK 5
ZAŁACZNIK 6
SPECYFIKACJA