EGZAMIN ZAWODOWY 2019 Informacje ogólne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Materiały i przybory, z których może skorzystać zdający Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

WAŻNE INFORMACJE

UWAGA ZDAJĄCY

zalecane jest:

 • przybycie na pół godziny wcześniej przed egzaminem i okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem,

 • posiadanie długopisu z czarnym wkładem i kalkulatora prostego*.Kalkulator prosty* umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest okazanie

 • dowodu tożsamości ze zdjęciem,

 • do części praktycznej dodatkowo książeczki zdrowia i posiadanie ubrania roboczego wraz z woreczkiem czystości.


  Do sali egzaminacyjnej, w której przeprowadzany jest egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych niedozwolonych materiałów i przyborów ani korzystać z nich w sali.

  Egzamin organizujemy zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019.

  Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019: 30 sierpnia 2019 r.

  Odbiór dyplomów w sekretariacie szkoły.

Harmonogram egzaminu K193 sesja czerwiec – lipiec 2019r. Imienne listy zdających umieszczone są w gablocie w budynku szkoły ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w gablocie vis a vis sekretariatu na pierwszym piętrze.