EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2018 – informacje ogólne

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 6 listopada 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2018 to 23 marca 2018 r.
Zdający, którym się nie powiodło mogą przystąpić do kolejnego egzaminu w sesji czerwiec lipiec po NIEZWŁOCZNYM ODDANIU DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA w sekretariacie szkoły. Nie zmarnujcie szansy szybszego zaliczenia egzaminu, wynik pozytywny jest gwarancją uzyskania dyplomu, który zwiększa szanse uzyskania dobrej pracy!