EGZAMIN ZAWODOWY 2018r. Informacje ogólne

Harmonogram egzaminu K183 sesja czerwiec 2018 r.

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 6 listopada 2017 r.