REGULAMIN REKRUTACJI

do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej  na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz w oparciu o Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr AO-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

Terminy rekrutacji

 • Od 18 maja do 18 czerwca do godz. 14.00 – termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w szkole pierwszego wyboru.
 • Od 22 czerwca do 26 czerwca do godz. 14.00 – termin dostarczania kopii do wybranych szkół  świadectwa ukończenia gimnazjum i  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 27 czerwca do 05 lipca Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
 • 06 lipca o godz. 10.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.
 • Od 06 lipca do 12 lipca do godz. 14.00 – termin potwierdzania przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły przez dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty zdrowia i dwóch zdjęć. Kandydat deklaruje wybór drugiego języka obcego. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.
 • 13 lipca o godz.10.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Do 31 sierpnia przyjmowanie uczniów w miarę wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji

 1. W roku szkolnym 2018/2019 nabór do ZSGiH w Bielsku – Białej zostanie przeprowadzony wyłącznie w formie elektronicznej.
 2.  Kandydaci do klas pierwszych dokonują rejestracji tylko drogą elektroniczną w terminie od 18 maja do 18 czerwca 2018 roku.
 3. Poniższa tabela podaje zajęcia edukacyjne dla poszczególnych typów szkół, z których oceny będą przeliczane na punkty.
 4. Absolwent gimnazjum ma prawo kandydować maksymalnie do trzech szkół, ale może w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez siebie kolejności.
 5. Kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru podpisane przez siebie i rodziców/prawnych opiekunów podanie (deklarację wyboru oddziałów w szkołach, do których ubiegają się o przyjęcie).
 6. Rekrutacja odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału, który zaznaczył jako pierwszy spośród wszystkich wskazanych przez niego w deklaracji, do którego liczba punktów rekrutacyjnych jest wystarczająca.
 7. Uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania limity miejsc.
 8. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli nauki w ZSGiH w Bielsku – Białej przez złożenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 9. Nie przekazanie oryginałów świadectw i zaświadczeń jest równoznaczne z rezygnacją kandydata do podjęcia nauki w naszej szkole, co oznacza skreślenie go z listy przyjętych.

 

Jeśli  po zakończeniu rekrutacji do szkół wszystkich typów szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do ZSGiH w Bielsku – Białej do 31 sierpnia 2018 roku.

 

W roku szkolnym 2018/2019 Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku –  Białej organizuje nabór do do następujących typów szkół:

 

Technikum nr 8 w kierunkach kształcenia ( 4 – letnie):

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych,
 2. kelner,
 3. technik technologii żywności

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w kierunku kształcenia (3 – letnia):

 1. kucharz w tym:

– praktyka w warsztatach szkolnych,

– praktyka w zakładach gastronomicznych.

 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności po dostarczeniu odpowiednich zaświadczeń, dyplomów potwierdzających tytuł finalisty lub laureata.

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące równorzędne kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata;

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata opieka zastępczą,

– ocena z zachowania.

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do ZSGiH w Bielsku – Białej rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic może wnieść  do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga administracyjna.

Limit miejsc

Przewidywane jest przyjęcie 32 uczniów do każdej klasy.