INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:

 • administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5,
 • z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • pod adresem poczty elektronicznej: gastronom@mzo.bielsko.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora,
  • telefonicznie: 33 812-44-29.
 • podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego zapewnienia realizacji obowiązku nauki ucznia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych,

 • dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 • dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie ustalonym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 • w okresie, o którym mowa w pkt. 5 posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do udostępnionych danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • przekazanie danych osobowych jest wymogiem do prawidłowego zapewnienia realizacji obowiązku nauki,
 • przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.