Biblioteka szkolna Rada Rodziców Przetargi i ofertyPraktyki zawodoweZajęcia pozalekcyjnePedagodzy szkolni

Ogłoszenia

 • Konkurs Kulinarny dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KULINARNEGO DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA W BIELSKU – BIAŁEJ „MOJA ULUBIONA POTRAWA Z INDYKA” Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności […]

 • Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz do MRM

  Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz do Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się dn. 17 października 2018r. Swój głos będzie można oddać także podczas zajęć w Warsztatach Szkolnych! Poniżej prezentujemy listę […]

 • Szkolna Wycieczka od Włoch

  Teraz Włochy!!! 20 września 2019 planujemy 9 dniową wycieczkę do Włoch skierowaną do wszystkich uczniów bielskiego Gastronoma. W programie liczne wycieczki np. Wenecja, Padwa, Sirmione, Miramare, Werona, Triest i szałowa […]

 • Zebrania z rodzicami klas pierwszych

  Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędą się w poniedziałek, 17 września 2018r. o godz. 17.00 według harmonogramu.  Spotkanie rodziców uczniów z dyrekcją szkoły odbędzie się o godz. 16.30 […]

 
 

PRZETARGI i OFERTY

 

Bielsko-Biała, dnia 18.09.2018

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/2/2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


Bielsko-Biała, dnia 07 września 2018 r.

 

ZSGiH-  K/26/2/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 10.2018 – 31.12.2018.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego.
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2018 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2018

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 1h  

(załącznik 1h jest spakowany w formacie ZIP, przed edycją należy go rozpakować właściwym programem)


Bielsko-Biała, dnia 30.08.2018

 

Informacja o zmianie w wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/1/2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, iż wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.07.2018 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej dotyczącym Pakietu 1c Warzywa i owoce – Oferta nr 2 – Artykuły Rolno – Spożywcze Patyna Sławomir ul. Obroki 130, 40-833 Katowice z ceną ofertową 82 863,07 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy 07/100 zł brutto zrezygnował z podpisania umowy.

Mając powyższe na uwadze, wskazuję, że – zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP– „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1”

W związku z powyższym informujemy, że kolejnym wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pakiet 1c – Warzywa i owoce – jest firma PPH „Błażej” Błażej Firganek, ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 91 226,70 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 70/100 zł brutto

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 04.09.2018r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 03.09.2018 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku Białej

mgr Jolanta Wikło


 

Bielsko-Biała, dnia 21.08.2018

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/1/2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.07.2018 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 5 – Przetwórstwo Mięsne Michalec Spółka Jawna ul. Juliusza Słowackiego 73a, 43-300 Bielsko-Biała  z ceną ofertową 178 005,45 zł brutto, słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięć 45/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 7 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 121 673,81 zł brutto, słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 81/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 2 – Artykuły Rolno – Spożywcze Patyna Sławomir ul. Obroki 130, 40-833 Katowice z ceną ofertową 82 863,07 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy 07/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet 1d – Nabiał, oleje i tłuszcze – Oferta nr 7 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 86 446,95 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć 95/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 6 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 32 962,44 zł brutto, słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa 44/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – Oferta nr 1 – Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka ul. Łęgowa 28, 43-430 Skoczów z ceną ofertową 72 794,91 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery 91/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet 1g – Jaja – Oferta nr 1 – Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka ul. Łęgowa 28, 43-430 Skoczów z ceną ofertową 14 175,00 zł brutto, słownie: czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena  i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.
 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

 

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 04.09.2018r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 03.09.2018 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania listownie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


Bielsko-Biała, dnia 17 lipca 2018 r.

ZSGiH-  K/26/1/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 –  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 09.2018 – 31.12.2018.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2018 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2018r.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h (załącznik w formacie ZIP, przed edycją należy go rozpakować właściwym programem)

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło


    Bielsko-Biała, dnia 19 grudnia 2017 r.

 

ZSGiH-  K/26/4/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

 1. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 15.01.2018 – 31.08.2018.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h).
 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 4. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 11. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.01.2018 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2017 r.

 

Dyrektor

 Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

SPECYFIKACJA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 1H

ZAŁACZNIK NR 3

ZAŁACZNIK NR 4

ZAŁACZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6


Bielsko-Biała, dnia 18.12.2017

 

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/3/2017

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzeda i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

 


Bielsko-Biała, dnia 18.12.2017

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/3/2017

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje,   że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 07.12.2017 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory  – Oferta nr 2 – GOBARTO SA ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa  z ceną ofertową 211 470,63 zł brutto, słownie: dwieście jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt 63/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet 1b –  Różne produkty spożywcze – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 137 974,96 zł brutto, słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 96/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 74 075,72 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć 72/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet 1d– Nabiał, oleje i tłuszcze – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek  ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 74 324,90 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery 90/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 4 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 28 380,71 zł brutto, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 71/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 67 201,35 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden 35/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet 1g – Jaja – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek  ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 21 900,00 zł brutto, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena      i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek      w siedzibie zamawiającego  po 03.01.2018r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 02.01.2018 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy   ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

                                                    Dyrektor

                                                      Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

                                               w Bielsku-Białej

                                                     mgr Jolanta Wikło


Bielsko-Biała, dnia 07 grudnia 2017 r.

ZSGiH-  K/26/3/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

 1. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 –  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częś
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.2018 – 31.08.2018.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 4. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 11. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2017 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2017

 

Dyrektor  Zespołu Szkół Gastronomicznych
i Handlowych w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 1a-1h
​​ZAŁĄCZNIK 2
​​​​ZAŁĄCZNIK 3
​​ZAŁĄCZNIK 4
​​ZAŁĄCZNIK 5
​​ZAŁĄCZNIK 6
SPECYFIKACJA


Bielsko-Biała, dnia 22 sierpnia 2017 r.

ZSGiH-  K/26/2/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 20.09.2017 – 31.12.2017.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał  oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h.
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się     wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik   nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt. 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,     w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Nie pobiera się wadium.

 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2017 r. do godz. 9.00  na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.08.2017 r.

 

Dyrektor  Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

ZAŁĄCZNIK 1
​ZAŁĄCZNIK 1h
​​ZAŁĄCZNIK 2
​​​​ZAŁĄCZNIK 3
​​ZAŁĄCZNIK 4
​​ZAŁĄCZNIK 5
​​ZAŁĄCZNIK 6
SPECYFIKACJA

 


  Bielsko-Biała, dnia 21.08.2017

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/1/2017

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.07.2017 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory  – Oferta nr 4 – Przetwórstwo Mięsne Michalec Sp. Jawna ul. Słowackiego 73a, 43-300 Bielsko-Biała  z ceną ofertową 201 881,93 zł brutto, słownie: dwieście jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 93/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet 1b –  Różne produkty spożywcze – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 121 554,66 zł brutto, słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 66/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 8 – F.H. Jarosław Olma, ul. Ks. P. Skiby 15, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 65 286,47 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć 47/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 8  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 8 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet 1d– Nabiał, oleje i tłuszcze – Oferta nr 5 – Milko Hurtowe Centrum Nabiał,     ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice z ceną ofertową 66 883,11 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 11/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 2 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 19 609,97 zł brutto, słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięć 97/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 47 550,00 zł brutto, słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet 1g – Jaja – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 15 600,00 zł brutto, słownie: piętnaście tysięcy sześćset 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek      w siedzibie zamawiającego  po 01.09.2017r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 01.09.2017 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

  Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


 

Bielsko-Biała, dnia 25 lipca 2017 r.

ZSGiH- K/26/1/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Wyspiańskiego 5,  43-300 Bielsko-Biała – sekretariat
Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
CPV:
15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15800000-6 – Różne produkty spożywcze
15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 – Produkty mleczarskie
15331170-9 – Warzywa mrożone
15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone
15332100-5 – Przetworzone owoce
03142500-3 – Jaja
15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze
 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.09.2017 – 31.12.2017.
 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.
 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).
12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

 Nie pobiera się wadium.
 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2017 r. do godz. 9.00
na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 Termin związania ofertą – 30 dni.
 Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2017 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 1A, …- 1h
​ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
​ZAŁĄCZNIK 4
​ZAŁĄCZNIK 5
ZAŁACZNIK 6
SPECYFIKACJA


 

Bielsko-Biała, dnia 29.12.2016

Oznaczenie sprawy ZSGIH – 156/2016

 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych
i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

 


Bielsko-Biała, dnia 09 grudnia 2016 r.

ZSGiH-  150/2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych  i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 –  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 02.01.2017 – 31.08.2017.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone        w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 4. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 11. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas       w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2016 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2016 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik 1

Załącznik 3

załącznik nr 6 

Załącznik 1a, 1b…

Załącznik 4

Załącznik 2

Załącznik 5

 


 

Bielsko-Biała, 27.07.2016

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY

ZNAK SPRAWY ZSGiH – 73/2016

Przetarg nieograniczony

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.07.2016 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 1 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 110 070,99 zł brutto, słownie: sto dziesięć tysięcy siedemdziesiąt 99/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 9 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 9 uznana została za najkorzystniejszą.
Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert
Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego po 01.09.2016r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 29.08.2016 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl/oferty.php oraz przekazano uczestnikom postępowania listownie.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło