Biblioteka szkolna Rada Rodziców Przetargi i ofertyPraktyki zawodoweZajęcia pozalekcyjnePedagodzy szkolni

Ogłoszenia

 • Aktualny Jadłospis

  Jadłospis tygodniowy plik do pobrania

 • Harmonogram zebrań dla rodziców klas pierwszych

  HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH 10.09.2019r. 1) 16.00 dla rodziców uczniów po szkole podstawowej w sali gimnastycznej w budynku przy ulicy Wyspiańskiego – spotkanie z dyrekcją, wychowawcami i wychowawcami […]

 • Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

  Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym przy budynku przy ul. Wyspiańskiego 5. Przypominamy, że podczas uroczystości obowiązuje strój galowy.   […]

 • Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

  Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych informuje, że termin dostarczenia książeczek SANEPID to początek września 2019 r.

 • Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

  W pliku poniżej znajduje się lista podręczników na rok szkolny 2019/2020. Podręczniki rok szkolny 2019/2020   PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA WŁOSKIEGO JĘZYK WŁOSKI – TECHNIKUM Klasa 1 po gimnazjum Nuovo Grogetto […]

 • Zakończenie Roku Szkolnego

  Zakończenie Roku Szkolnego odbędzie się dn. 19 czerwca 2019r. o godzinie 8.00 na boisku szkolnym. Dyrekcja ZSGiH

 
 

PRZETARGI i OFERTY

 

Bielsko-Biała, dnia 21 sierpnia 2019 r.

ZSGiH-  K/26/3/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 20.09.2019 – 31.12.2019.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.09.2019 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2019

 

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Specyfikacja

Formularz cenowy nr 1h

(Formularz cenowy powyżej jest spakowany za pomocą programy 7-Zip. Należy go pobrać oraz rozpakować za pomocą wspomnianego programu.)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 


Bielsko-Biała, dnia 20.08.2019

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/2/2019

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.07.2019 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 3 – Hurtownia Drobiu i Jaj, 43-430 Skoczów, ul. Łęgowa 28  z ceną ofertową 184 263,98 zł brutto, słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy 98/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 6 – Chłodnie Europejskie Sp. z o.o, 41-260 Sławków ul. Fabryczna 14 z ceną ofertową 135 416,71 zł brutto, słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta szesnaście 71/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – W związku z rezygnacją z udziału w dalszym postępowaniu przetargowym firmy Artykuły Rolno – Spożywcze Patyna Sławomir z Katowic, ul. Obroki 130 przetarg wygrywa oferta nr 5 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 167 355,43 zł brutto, słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć 43/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet 1d – Nabiał, oleje i tłuszcze – Oferta nr 5 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 86 895,77 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 77/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 7 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 31 844,09 zł brutto, słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery 09/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – Oferta nr 2 – Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy sp. J. ul. Składowa 11, 41-902 Bytom z ceną ofertową 80 436,78 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć 78/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena       i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet 1g – Jaja – Oferta nr 3 – Hurtownia Drobiu i Jaj, 43-430 Skoczów, ul. Łęgowa 28 z ceną ofertową 11 970,00 zł brutto, słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

 

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek  w siedzibie zamawiającego  po 02.09.2019r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 02.09.2019 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


Bielsko-Biała, dnia 19.08.2019

 

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/2/2019

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU  z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


Bielsko-Biała, dnia 12 lipca 2019 r.

ZSGiH-  K/26/2/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul.
Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 –  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częś
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 09.2019 – 31.12.2019.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp.
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2019

 

Dyrektor

 Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Formularz cenowy nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h

(Formularz cenowy powyżej jest spakowany za pomocą programy 7-Zip. Należy go pobrać oraz rozpakować za pomocą wspomnianego programu.


Bielsko-Biała, dnia 15.01.2019

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/1/2019

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych
do Warsztatów Szkolnych

 

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIANa podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU  z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż       i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

______________________________________________________________________________

                                               Bielsko-Biała, dnia 04 stycznia 2019 r.

ZSGiH-  K/26/1/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie

internetowej www.gastronom.edu.pl

 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych               i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.02.2019 – 31.08.2019.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
  1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.
  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  1. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał  oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr  1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się  wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik   nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1    pkt. 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 14. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 15. Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2019 r. do godz. 9.00

             na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.   

 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2019 r.
 •  

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Załącznik 1h

Bielsko-Biała, dnia 17.12.2018

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/3/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU  z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


Bielsko-Biała, dnia 17.12.2018

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/3/2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje,     że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.12.2018 r. na Sprzedaż  i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 5 – Przetwórstwo Mięsne Michalec Spółka Jawna ul. Juliusza Słowackiego 73a, 43-300 Bielsko-Biała  z ceną ofertową 207 144,00 zł brutto, słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści cztery 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 131 962,55 zł brutto, słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa 55/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 100 964,92 zł brutto, słownie: sto tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery 92/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet 1d – Nabiał, oleje i tłuszcze – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 90 842,06 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa 06/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 2 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 48 491,31 zł brutto, słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden 31/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – Oferta nr 4 – Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy sp. J. ul. Składowa 11, 41-902 Bytom z ceną ofertową 100 427,62 zł brutto, słownie: sto tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 62/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet 1g – Jaja – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 17 010,00 zł brutto, słownie: siedemnaście tysięcy dziesięć 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena  i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

 

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 04.01.2019r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 02.01.2019 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


Bielsko-Biała, dnia 06 grudnia 2018 r.

ZSGiH-  K/26/3/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 –  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych,=.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.2019 – 31.08.2019.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ):
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2018 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2018

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h

(załącznik 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h jest spakowany w formacie ZIP, przed edycją należy go rozpakować właściwym programem. Najpierw należy plik zapisać, a następnie rozpakować klikając lewym przyciskiem myszy, wybrać 7ZIP a następnie funkcję “wypakuj tutaj”)


Bielsko-Biała, dnia 18.09.2018

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/2/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


Bielsko-Biała, dnia 07 września 2018 r.

 

ZSGiH-  K/26/2/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 10.2018 – 31.12.2018.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego.
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2018 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2018

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 1h  

(załącznik 1h jest spakowany w formacie ZIP, przed edycją należy go rozpakować właściwym programem)


Bielsko-Biała, dnia 30.08.2018

 

Informacja o zmianie w wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/1/2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, iż wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.07.2018 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej dotyczącym Pakietu 1c Warzywa i owoce – Oferta nr 2 – Artykuły Rolno – Spożywcze Patyna Sławomir ul. Obroki 130, 40-833 Katowice z ceną ofertową 82 863,07 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy 07/100 zł brutto zrezygnował z podpisania umowy.

Mając powyższe na uwadze, wskazuję, że – zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP– „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1”

W związku z powyższym informujemy, że kolejnym wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pakiet 1c – Warzywa i owoce – jest firma PPH „Błażej” Błażej Firganek, ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 91 226,70 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 70/100 zł brutto

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 04.09.2018r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 03.09.2018 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku Białej

mgr Jolanta Wikło

 

 

Bielsko-Biała, dnia 21.08.2018

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/1/2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17.07.2018 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 5 – Przetwórstwo Mięsne Michalec Spółka Jawna ul. Juliusza Słowackiego 73a, 43-300 Bielsko-Biała  z ceną ofertową 178 005,45 zł brutto, słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięć 45/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 7 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 121 673,81 zł brutto, słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 81/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 2 – Artykuły Rolno – Spożywcze Patyna Sławomir ul. Obroki 130, 40-833 Katowice z ceną ofertową 82 863,07 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy 07/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet 1d – Nabiał, oleje i tłuszcze – Oferta nr 7 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 86 446,95 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć 95/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 6 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 32 962,44 zł brutto, słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa 44/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – Oferta nr 1 – Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka ul. Łęgowa 28, 43-430 Skoczów z ceną ofertową 72 794,91 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery 91/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet 1g – Jaja – Oferta nr 1 – Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka ul. Łęgowa 28, 43-430 Skoczów z ceną ofertową 14 175,00 zł brutto, słownie: czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena  i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.
 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

 

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 04.09.2018r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 03.09.2018 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania listownie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


Bielsko-Biała, dnia 17 lipca 2018 r.

ZSGiH-  K/26/1/2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 –  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 09.2018 – 31.12.2018.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2018 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2018r.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h (załącznik w formacie ZIP, przed edycją należy go rozpakować właściwym programem)

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło


    Bielsko-Biała, dnia 19 grudnia 2017 r.

 

ZSGiH-  K/26/4/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

 1. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

  • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 15.01.2018 – 31.08.2018.

 

 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h).

 

  1. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

 

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego

 

  1. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).

 

  1. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).

 

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

 

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp

 

  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

 

  1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.

 

  1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).

 

 1. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.01.2018 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
  • Termin związania ofertą – 30 dni.

 

  • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

 

  • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2017 r.

 

Dyrektor

 Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

SPECYFIKACJA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 1H

ZAŁACZNIK NR 3

ZAŁACZNIK NR 4

ZAŁACZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6


Bielsko-Biała, dnia 18.12.2017

 

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/3/2017

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzeda i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

 


Bielsko-Biała, dnia 18.12.2017

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/3/2017

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje,   że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 07.12.2017 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

  1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory  – Oferta nr 2 – GOBARTO SA ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa  z ceną ofertową 211 470,63 zł brutto, słownie: dwieście jedenaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt 63/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1b –  Różne produkty spożywcze – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 137 974,96 zł brutto, słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery 96/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 74 075,72 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć 72/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1d– Nabiał, oleje i tłuszcze – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek  ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 74 324,90 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery 90/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 4 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 28 380,71 zł brutto, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 71/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 67 201,35 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden 35/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1g – Jaja – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek  ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 21 900,00 zł brutto, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena      i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.

 

 1. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek      w siedzibie zamawiającego  po 03.01.2018r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 02.01.2018 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy   ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

                                                    Dyrektor

                                                      Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

                                               w Bielsku-Białej

                                                     mgr Jolanta Wikło


Bielsko-Biała, dnia 07 grudnia 2017 r.

ZSGiH-  K/26/3/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

 1. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 –  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częś
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.2018 – 31.08.2018.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 4. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 11. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2017 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2017

 

Dyrektor  Zespołu Szkół Gastronomicznych
i Handlowych w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 1a-1h
​​ZAŁĄCZNIK 2
​​​​ZAŁĄCZNIK 3
​​ZAŁĄCZNIK 4
​​ZAŁĄCZNIK 5
​​ZAŁĄCZNIK 6
SPECYFIKACJA


Bielsko-Biała, dnia 22 sierpnia 2017 r.

ZSGiH-  K/26/2/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

  • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 20.09.2017 – 31.12.2017.

 

 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   

   1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

   

   1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.

   

   1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   

  1. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oryginał  oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 

  1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h.

 

  1. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się     wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

 

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

 

  1. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).

 

  1. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).

 

  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik   nr 3 do niniejszego SIWZ.

 

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  pkt. 2 ustawy Pzp

 

  1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

 

  1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.

 

  1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,     w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).

 

 1. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
  • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 

  • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Nie pobiera się wadium.

  • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%

 

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2017 r. do godz. 9.00  na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Handlowych przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
  • Termin związania ofertą – 30 dni.

 

  • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

 

  • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.08.2017 r.

 

Dyrektor  Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

ZAŁĄCZNIK 1
​ZAŁĄCZNIK 1h
​​ZAŁĄCZNIK 2
​​​​ZAŁĄCZNIK 3
​​ZAŁĄCZNIK 4
​​ZAŁĄCZNIK 5
​​ZAŁĄCZNIK 6
SPECYFIKACJA

 


  Bielsko-Biała, dnia 21.08.2017

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH –  K/26/1/2017

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.07.2017 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

  1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory  – Oferta nr 4 – Przetwórstwo Mięsne Michalec Sp. Jawna ul. Słowackiego 73a, 43-300 Bielsko-Biała  z ceną ofertową 201 881,93 zł brutto, słownie: dwieście jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 93/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1b –  Różne produkty spożywcze – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 121 554,66 zł brutto, słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 66/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 8 – F.H. Jarosław Olma, ul. Ks. P. Skiby 15, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 65 286,47 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć 47/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 8  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 8 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1d– Nabiał, oleje i tłuszcze – Oferta nr 5 – Milko Hurtowe Centrum Nabiał,     ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice z ceną ofertową 66 883,11 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 11/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 2 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 19 609,97 zł brutto, słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięć 97/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 47 550,00 zł brutto, słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.

 

  1. Pakiet 1g – Jaja – Oferta nr 3 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 15 600,00 zł brutto, słownie: piętnaście tysięcy sześćset 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.

 

 1. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek      w siedzibie zamawiającego  po 01.09.2017r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 01.09.2017 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

  Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


 

Bielsko-Biała, dnia 25 lipca 2017 r.

ZSGiH- K/26/1/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Wyspiańskiego 5,  43-300 Bielsko-Biała – sekretariat
Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
CPV:
15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15800000-6 – Różne produkty spożywcze
15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 – Produkty mleczarskie
15331170-9 – Warzywa mrożone
15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone
15332100-5 – Przetworzone owoce
03142500-3 – Jaja
15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze
 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.09.2017 – 31.12.2017.
 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.
 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).
12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

 Nie pobiera się wadium.
 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2017 r. do godz. 9.00
na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 Termin związania ofertą – 30 dni.
 Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2017 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 1A, …- 1h
​ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
​ZAŁĄCZNIK 4
​ZAŁĄCZNIK 5
ZAŁACZNIK 6
SPECYFIKACJA


 

Bielsko-Biała, dnia 29.12.2016

Oznaczenie sprawy ZSGIH – 156/2016

 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych
i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

 


Bielsko-Biała, dnia 09 grudnia 2016 r.

ZSGiH-  150/2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych  i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 –  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 02.01.2017 – 31.08.2017.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone        w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h).
 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp – wg wzoru – Załącznik nr 2 do niniejszego
 4. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 11. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas       w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2016 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy  ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2016 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik 1

Załącznik 3

załącznik nr 6 

Załącznik 1a, 1b…

Załącznik 4

Załącznik 2

Załącznik 5

 


 

Bielsko-Biała, 27.07.2016

INFORMACJE O WYBORZE OFERTY

ZNAK SPRAWY ZSGiH – 73/2016

Przetarg nieograniczony

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.07.2016 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 1 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 110 070,99 zł brutto, słownie: sto dziesięć tysięcy siedemdziesiąt 99/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 9 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 9 uznana została za najkorzystniejszą.
Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert
Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego po 01.09.2016r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 29.08.2016 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl/oferty.php oraz przekazano uczestnikom postępowania listownie.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło